Algemene voorwaarden

Artikel 1: IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Matiljee

Naam ondernemer: Jeroen Persyn
Vestigingsadres: Kanterstraat 50, 8940 Geluwe
E-mailadres: info@matiljee.be
btw: BE 0720.670.507

Artikel 2: ALGEMEEN

De algemene voorwaarden kunnen ten alle tijde ingezien worden en zijn van toepassing op alle producten, bestellingen, aanbiedingen en diensten die door Matiljee geleverd/gemaakt worden.
Door aanvaarding van de algemene voorwaarden bij de bestelling, wordt de koper geacht de voorwaarden gelezen te hebben. Indien u een schriftelijk exemplaar wenst, kan dit op uw verzoek bezorgd worden.

Artikel 3: HET AANBOD

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Ons aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Deze product beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De door de ondernemer gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige productinformatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4: BESTELPROCEDURE

Je kan 24u per dag, 7 dagen per week bestellen via onze webshop, e-mail of via onze Facebookpagina Matiljee.
De procedure verloopt als volgt:

Optie 1: Webshop
Via onze website kan je de gekozen producten toevoegen in de winkelwagen, je volgt de aangegeven bestelprocedure om uw bestelling af te ronden.

Optie 2: E-mail
Je kan bij interesse in een product steeds een e-mail sturen naar info@matiljee.be.

Optie 3: Facebook
Je kan bij interesse in een product steeds een privé bericht verzenden via onze Facebookpagina Matiljee.

Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u van ons een bevestigingsmail. In deze mail staat een overzicht van uw bestelling en het totaalbedrag.

Artikel 5: DE PRIJS

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens wettelijke prijswijzigingen.
Matiljee hanteert geen minimum bestelbedrag.
De genoemde prijzen zijn inclusief verpakkingsmateriaal en exclusief verzendkosten.
Matiljee heeft een btw-vrijstellingregeling wegens kleine onderneming.

Artikel 6: BETALINGEN

Wij zien de betaling van het totaalbedrag inclusief verzendkosten (indien verzending van toepassing) graag binnen 5 dagen tegemoet, door middel van overschrijving op ons rekeningnummer
IBAN: BE26 0689 3311 1129
Met vermelding van uw naam en ordernummer.
Uw bestelling wordt geannuleerd indien het totaalbedrag inclusief verzendkosten (indien verzending van toepassing) niet binnen genoemde 5 dagen door Matiljee ontvangen is.
De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte en vermelde betaalgegevens onverwijld aan Matiljee te melden.

Artikel 7: LEVERING/AFHALEN

Na ontvangst van uw betaling zal uw bestelling zo spoedig mogelijk gemaakt en/of verzonden worden.
Let op, pampertaarten kunnen alleen afgehaald worden, geen verzending.

De verzendingsdatum zal u per e-mail medegedeeld worden.
Indien artikelen, om wat voor reden dan ook, niet leverbaar zijn of een langere levertermijn hebben, wordt dit per email aan u gemeld.
Levertijd: 5 tot 10 werkdagen vanaf de ontvangen betaling.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven.
Overschreden leveringstermijnen geven de klant geen recht op schadevergoedingen of annuleren van de bestelling.

Verzending:
Alle bestellingen worden verzonden via Bpost, de vermelde verzendkosten zijn enkel van toepassing voor België.
De bestelling wordt afgeleverd op het door u opgegeven adres. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. Deze kosten van transport en levering kunnen afzonderlijk aan de koper overgemaakt worden.
Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van nietlevering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
Matiljee kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of diefstal, en de daardoor geleden schade van de goederen aan het verzonden goed. De koper draagt in dit geval de volledige verantwoordelijkheid hierover.
Indien u zekerheid wilt over uw bestelling dan kan u er voor kiezen de bestelling verzekerd te laten versturen, de extra kosten hiervoor komen geheel voor de koper.
Tevens is de koper verplicht de geleverde goederen onmiddellijk bij levering op transportschade en op mankementen te controleren, en bij eventuele schade dit binnen de 24 uur te melden aan Matiljee.

Afhalen:
Naast het verzenden van de artikelen, bestaat ook de mogelijkheid om uw bestelling na afspraak op te komen halen op volgend adres: Kanterstraat 50, 8940 Geluwe.
Ophalen na ontvangst van het factuurbedrag (gepersonaliseerde producten) op onze rekening, of cash betaling bij afhaling (pampertaarten). Geen betaling met bancontact mogelijk!
De verzendkosten komen in dit geval te vervallen.

Artikel 8: AANSPRAKELIJKHEDEN

Matiljee betracht de uiterste zorg in het ontvangst nemen en de uitvoering van de bestelling. Tevens is er de nodige zorg besteed aan alle producten. Matiljee is nimmer aansprakelijk voor de schade die voorkomt uit het onjuist gebruik van een door Matiljee geleverd product. Matiljee is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Matiljee.
De totale aansprakelijkheid bedraagt nimmer meer dan de vergoeding die u voor het betreffende product/artikel hebt betaald.

Afbeeldingen:
Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc., op de website van Matiljee worden zo exact mogelijk weergegeven en omschreven en kunnen afwijken van de werkelijkheid en dit wat betreft kleur, afmetingen, gewicht en textuur van het materiaal. De instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hierop een invloed hebben.

Communicatie en verwerking:
Matiljee is een webshop en daarom afhankelijk van derden zoals een internet provider. Matiljee is niet aansprakelijk voor communicatie verlies en vertraging van het verwerken van de bestelling door nalatigheid bij deze partijen.
Matiljee kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor alle bovenstaande aangehaalde afwijkingen, deze kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 9: RETOURNEREN/HERROEPINGSRECHT

De consument heeft het recht aan Matiljee mee te delen dat hij afziet van de aankoop, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de artikelen. De consument stuurt deze dan in originele verpakking op eigen risico en kosten terug. Het artikel dient in ongewijzigde staat terug gezonden te worden. 
Van zodra wij de artikelen in originele staat hebben ontvangen wordt uw geld (met uitzondering van de verzend- en betaalkosten) terug gestort binnen de 30 dagen.
Bij het annuleren van een bestelling alvorens deze wordt verstuurd zijn bovenstaande voorwaarden ook van toepassing.

Artikel 10: PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uw persoonsgegevens worden door ons niet aan derden versterkt en worden uitsluitend gebruikt voor verwerking van bestellingen en voor interne marketingdoeleinden, zoals het toesturen van mailings.

Artikel 11: TOEPASSELIJK RECHT

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Matiljee is, naast deze Algemene Voorwaarden, het Belgische recht van toepassing. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Algemene Voorwaarden Matiljee – 2019